گروه ها:

 گروه  پژوهشی تحقیقات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

در راستای اهداف و ماموریت های پژوهشکده گروه مطالعات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی با اعضای هیات علمی مرتبط در راستای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و سامان دهی  اجتماعی به نیازها در حوزه های مختلف صنعت ، جامعه دانشگاهی فعالیت می نماید .

گروه پژوهشی تحقیقات فنی و مهندسی

گروه  پژوهشی تحقیقات زیست محیطی