قابل توجه كليه همكاران محترم هيات علمى دانشگاه

احتراماً, به استحضار مى رساند پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان در نظر دارد به منظور تکمیل کادر علمی گروه های پژوهشی خود شامل:

الف)- گروه پژوهشی اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی ب)- گروه فنی مهندسی ج)- گروه زیست محیطی, در چارچوب تبصره 3 بند "ث" ماده 5 آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مصوبه 7/3/1393 شورای آموزش عالی نسبت به جذب همكاران محترم هيات علمى آن گروه در قالب انجام 50% خدمت موظفی  پژوهشی, به پژوهشکده هرمز دانشگاه مامور نماید. لذا همكاران محترم هيات علمى واجد شرایط وعلاقمند به همکاری با پژوهشکده در چارچوب 50% خدمت موظفی  می توانند با ارسال رزومه پژوهشی خود به پژوهشکده, اقدام نمایند. بدیهی است نتیجه امر پس از بررسی روزمه توسط کمیته علمی اعلام خواهد شد.

آخریت مهلت ارسال روزمه: چهارشنبه 25/9/1394

ارسال مکتوب: مجتمع بصیرت, پژوهشکده هرمز, دبیر خانه پژوهشکده

ارسال به ایمیل: r_latifi@hormozgan.ac.ir

 

جلسه توسعه همکاری علمی پژوهشی هرمز با معاونت تحقیقات نیروی انتظامی استان هرمزگان

در تاریخ 7/9/94-جلسه ای با حضور سرپرست پژوهشکده هرمز آقای دکتر رضائی و آقای دکتر لوائی و دکتر برومند اعضای پژوهشکده و آقای جمشیدی نسب معاونت محترم تحقیقات نیروی انتظامی استان در دفتر ارتباطات علمی پژوهشکده برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر رضائی ضمن خیر مقدم- مراتب ابراز علاقه مندی و توانمندی پژوهشکده در توسعه –همکاریهای پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای پژوهش مباحثی را مطرح نمودند- و آقای دکتر برومند به چالش و سوابق و نیازهای پزوهش بخش فرهنگی –اجتماعی مباحثی مطرح نمودند و در همین راستا آقای دکتر لوائی عضو هیئت علمی ، به شیوه همکاری –بستن نیازها و قابلیت ها  و اجرایی نمودن اهداف مباحثی ضروری و لازم را با اتکاء به ساختار علمی پژوهشی اعلام نمودند- و آقای جمشیدی نسب معاونت محترم تحقیقات نیروی انتظامی به ماهیت اولویت های پژوهشی و شیوه های همکاری و اولویت های موجود- و ضرورت این تعامل مباحث لازم را مطرح نمودند.در پایان محور ها –شیوه همکاری و برنامه های لازم در این باب تدوین گردید و جلسه با ذکر صلواتی خاتمه یافت!

 

جلسه همکاری علمی- پژوهشی پژوهشکده هرمز با دفتر تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

در تاریخ 8/9/94-جلسه ای با حضور سرپرست پژوهشکده هرمز دانشگاه آقای دکتر رضا لطیفی ،آقای دکتر وقارزاده عضو گروه مهندسی عمران-آب دانشگاه هرمزگان،آقای دکتر صادقی،دکتر لوائی عضو هیئت علمی پژوهشکده،دکتر برومند وآقای مهندس دهقانی نماینده پژوهشی شرکت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان برگزار گردید.سرپرست پژوهشکده به چالش های صنعت آب وضرورت توسعه همکاری با توجه به سابقه همکاری پیشینپرداخت، و آقای دکتر وقارزاده به چالش های تولید آب،مصرف و پساب و سایر موارد و آمادگی تیم دانشگاهی در باب همکاری علمی-تحقیقاتی در این خصوص پرداختند،پس از آن نماینده شرکت آب و فاضلاب  استان آقای مهندس دهقانی چالشهای موجود را در باب فرورفتگی و سایر نارسائی های مصرف مورد تحلیل قرار دادند و در نهایت آقای دکتر برومند و آقای دکتر صادقی در باب آمادگی پژوهشکده در خصوص همکاری علمی در نیازسنجی و سندهای علمی لازم در این باب ضرورت های پزوهشیبحث نمودند که النهایه مقرر گردید آقای دکتر وقارزاده به عنوان نماینده پژوهشکده با بخش تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان همکارینماید  جلسه با تعین محورها و نحوه همکاری با ذکر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

جلسه همکاری علمی پژوهشی پزوهشکده با دفتر تحقیقات برق منطقه ای

در تاریخ 10/9/94 –با حضور سرپرست پژوهشکده هرمز دانشگاه ، آقای دکتر رضائی لطیفی، و آقای دکتر حاتم عضو هیئت علمی و مدیر گروه برق دانشگاه و آقای دکتر صادقی و دکتر برومند و مدیر دفتر تحقیقات برق منطقه ای هرمزگان در دفتر پژوهشکده هرمز دانشگاه جلسه ای با هدف همکاری علمی و تحقیقاتیبرگزار شد و دکتر رضائی  ضمن  خوش آمدگویی هدف از جلسه را- توسعه  همکاری های علمی پژوهشکده با صنعت برق در قالب طرح های  بنیادی و کاربردی و توسعه ای و خدمات مشاوره ای اعلام و پس از آن و مدیر محترمدفتر تحقیقات برق در باب محورهایهمکاری با صنعت برق در قالب نیازسنجی ، شناسائی دغدغه های صنعت برق و داوری پریوزال ها و نظارت بر طرح ها بحث نمودند در همین راستا آقای دکترحاتم به ضرورت های، اعمال تحقیقات علمی در صنعت برق اشاره داشتند .در تعاقب آن  دکتر صادقی و دکتر برومند نیز به محورهای غیر صنعتی و انسانی تحقیقات در سازمان برق از قبیل نیازسنجی ،تحلیل خدمات ،رهیافت های اقتصادی انسانی در توزیع خدمات و پاسخگوئی به خواسته های اجتماعی نیز بحث و مقررشد در اولویت های صنعت برق به آن نیز پرداخته شود.- در پایان مقرر شد محورهایهمکاری و اولویت های صنعت به پژوهشکده اعلام گردد. جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.