نام طرف قرداد

تاریخ شروع طرح 

درون سازمانی/برون سازمانی

ماهیت طرح

عنوان طرح

ردیف

 

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

1397

برون سازمانی

کاربردی

بررسی توسعه نامتوازن اجتماعی وتاثیرآن بر قاچاق سوخت 

1

 

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان 1397

برون سازمانی

کاربردی

اراِئه راهکارهای نظری درکاهش جرایم اخلاقی مبتنی برتاثیرپذیری شبکه های ماهواره ای

2

 

موسسه کاروتامین اجتماعی

1395 

برون سازمانی

کاربردی

بررسی راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه کار وتولید استان هرمزگان

3

 

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

1395 

برون سازمانی

کاربردی

شناسایی موانع حقوقی واقتصادی سرمایه گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

4

 

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

 1396

برون سازمانی

کاربردی

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر برانگیزش ورضایت شغلی کارکنان درشرکت برق منطقه ای هرمزگان

5

 

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

 1396

برون سازمانی

کاربردی

امکان سنجی  تولید برق از انرژی دریا درمنطقه استان هرمزگان

6

 

پژوهشکده ادبیات تطبیقی اسراء

 1396

برون سازمانی

کاربردی

فرهنگ نامه علوم قرآنی پژوهشی درمصطلحات ومفاهیم علوم قرآنی  

7

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 1397

برون سازمانی

کاربردی

بررسی ومطالعه سیستم آبهای سطحی مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به منظور طراحی مدل کاربردی واجرایی ودفع آن

8

 

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری 

1397 

برون سازمانی

کاربردی

بازنگری واصلاح طرح جامع گردشگری استان هرمزگان

9

 

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای

 1397

برون سازمانی

کاربردی

تحلیل وضعیت نیروی انسانی واراِئه راهکارهای افزایش  بهره وری براساس ساختار سازمانی اداره کل راهداری 

10

 

عنوان طرح

نام طرف قرداد

 

درون سازمانی/برون سازمانی

ماهیت طرح

تاریخ شروع طرح

ردیف

بررسی مشکلات توزیع کالاوراهکارهای آن

سازمان صنعت و معدن تجارت

 

برون سازمانی

کاربردی

1392

1

بررسی عوامل مؤثربرماندگاری کارکنان دانشی درمجتمع کشتی سازی وصنایع فراساحل

کشتی سازی بحرگستر

 

برون سازمانی

کاربردی

1393

2

اندازگیری رسوبات سنگین درجنگل های حراوقشم

سازمان محیط زیست

 

برون سازمانی

کاربردی

1393

3

بررسی آلودگی فلزات سنگین(آهن وروی)درعضله  میگوی سفیددرمناطق(هرمزخمیرودرگهان دراستان هرمزگان)

سازمان محیط زیست

 

برون سازمانی

کاربردی

1394

4

بررسی وضعیت خشکسالی درشرایط تغییراقلیمتحت مدل های گردش عمومی جو

معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری

 

برون سازمانی

کاربردی

1391

5

برآورد ترسیب گیاهی کربن درمناطق بیولوژیک بوم سازگان بیابانی ساحل در سناریوهای ترسالی

معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری

 

برون سازمانی

کاربردی

1391

6

ارزیابی کاشت درخت استبرق جهت حفاظت واحیا خاک درمناطق خشک

معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری

 

برون سازمانی

کاربردی

1391

7

بربهبودکیفیت عملکر دمنطقه ویژه اقتصادیs

منطقه ویژه خلیج فارس

 

برون سازمانی

کاربردی

1391

8

ارائه طرح مدل سازیو تغییرات کاربردی اراضی شهری

شورای اسلامی شهربندرعباس

 

برون سازمانی

کاربردی

1391

9

مقایسه وبررسی فلزلت سنگین  آهن ومس درخرچنگ شناورآبی

محیط زیست هرمزگان

 

برون سازمانی

کاربردی

1391

10