طرحهای خاتمه یافته درسال 97

1-شناسایی موانع حقوقی واقتصادی سرمایه گذاری درمنطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (مجری طرح :دکترمحمدصادقی ودکترمحمدمحبی)

2-شناسایی واولویت بندی عوامل موثربرانگیزش ورضایت شغلی کارکنان درشرکت برق منطقه ای هرمزگان(مجری طرح:دکترمحمدصادقی)

3-فرهنگ نامه علوم قرآنی(پژوهشی درمصطلحات ومفاهیم علوم قرآنی):  (مجری طرح:دکترعبدالرزاق رحمانی)    

4-طراحی واحداث پارک ‌انرژی های تجدیدپذیردرجزیره هرمز (مجری طرح:دکترفرزان رشیدی)

5-تهیه بانک اطلاعاتی موردنیازاتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی بندرعباس(مجری طرح :دکترمحمدصادقی-دکترمحمدمحبی)

6-تدوین استراتژی های اتاق بازرگانی درقالب سند راهبردی توسعه-اتاق بازرگانی ،صنایع معادن وکشاورزی بندرعباس(مجری طرح:دکترمحمدصادقی-دکترمحمدمحبی)

7-بررسی وشناخت پتانسیل ها ومزیت های رقابتی تجارت دراستان هرمزگان-اتاق بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی(مجری طرح:دکترمحمدصادقی-دکترمحمدمحبی)