1- منصور لوایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : تاریخ عمومی جهان

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: kh_lavaei@yahoo.com

تلفن: 09174570043

2- دکتر محمد صادقی

تحصیلات : دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی ( اروپا – آمریکا)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : mrs4272@yahoo.com

تلفن: 09120392207

3- دکتر عبدالرزاق رحمانی

تحصیلات: دکترا

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی: rahmani6038@hormozgan.ac.ir

تلفن: 09173626038

4- دکتر محمد کاظمی

تحصیلات: دکترا

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی: mohamad.kazemi86@gmail.com

تلفن: 07633753365

5- دکتر علیرضا نفرزادگان

تحصیلات: دکترا

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی: a.r.nafarzadegan@hormozgan.ac.ir و a.r.nafarzadegan@gmail.com

تلفن: 07633753365