دکتر محمد صادقی 

 تحصیلات : دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی ( اروپا – آمریکا)    

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : mrs4272@yahoo.com 

 تلفن 09120392207

امتیازدهی