منصور لوایی                  

تحصیلات:  کارشناسی ارشد   رشته تحصیلی :  تاریخ عمومی جهان         

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک:  kh_lavaei@yahoo.com   

تلفن:  09174570043