دکتر عبدالرزاق رحمانی

تحصیلات:      دکترا

مرتبه علمی:   استاد یار

پست الکترونیکی: rahmani6038@hormozgan.ac.ir

تلفن:        09173626038