عنوان طرح

نام طرف قرداد

نام مجری/مجریان

درون سازمانی/برون سازمانی

ماهیت طرح

تاریخ شروع طرح

ردیف

بررسی مشکلات توزیع کالاوراهکارهای آن

سازمان صنعت و معدن تجارت

محمدهادی نیکوفر

برون سازمانی

کاربردی

1392

1

بررسی عوامل مؤثربرماندگاری کارکنان دانشی درمجتمع کشتی سازی وصنایع فراساحل

کشتی سازی بحرگستر

محمدرضا بهبودی

برون سازمانی

کاربردی

1393

2

اندازگیری رسوبات سنگین درجنگل های حراوقشم

سازمان محیط زیست

عبدالواحدرحمانی-ناصرکوسج

برون سازمانی

کاربردی

1393

3

بررسی آلودگی فلزات سنگین(آهن وروی)درعضله  میگوی سفیددرمناطق(هرمزخمیرودرگهان دراستان هرمزگان)

سازمان محیط زیست

عبدالواحدرحمانی

برون سازمانی

کاربردی

1394

4

بررسی وضعیت خشکسالی درشرایط تغییراقلیمتحت مدل های گردش عمومی جو

معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری

اسداله خورانی

برون سازمانی

کاربردی

1391

5

برآوردترسیب گیاهی کربن درمناطق بیولوژیک بوم سازگان بیابانی ساحل در سناریوهای ترسالی

معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری

یحیی اسماعیل پور

برون سازمانی

کاربردی

1391

6

ارزیابی کاشت درخت استبرق جهت حفاظت واحیا خاک درمناطق خشک

معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری

احمد نوحه گر

برون سازمانی

کاربردی

1391

7

بربهبودکیفیت عملکر دمنطقه ویژه اقتصادیs

منطقه ویژه خلیج فارس

محمد محبی

برون سازمانی

کاربردی

1391

8

ارائه طرح مدل سازیو تغییرات کاربردی اراضی شهری

شورای اسلامی شهربندرعباس

احمدنوحه گر

برون سازمانی

کاربردی

1391

9

مقایسه وبررسی فلزلت سنگین  آهن ومس درخرچنگ شناورآبی

محیط زیست هرمزگان

عبدالواحدرحمانی

برون سازمانی

کاربردی

1391

10