پژوهشکده هرمز- دانشگاه هرمزگان

پژوهشکده هرمز-دانشگاه هرمزگان در راستای همنوائی و پاسخگوئی با تحولات و نیازهای جامعه و سازماندهی و رفع چالش های آن و مشارکت در رقابت جهانی در عرصه تولید و توسعه دانش و هدفمند سازی و سازماندهی فعالیت های تحقیقاتی و توسعه فناوری بر پایه رسالت دانشگاه در سال 1375 با دو زمینه اصلی فعالیت ( فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و فنی مهندسی ) به عنوان مجموعه درون سازمانی دانشگاه هرمزگان تاسیس گردید . و از آن تاریخ تاکنون در جامع حوزه های مذکور با اتکا ء توانمندیهای علمی و منطقه ای با رویکرد جهت بخشی به سمت کارائی و کاربردی نمودن ابعاد نظری و علمی پژوهشی با ماموریت ها و اهداف ذیل فعالیت دارد :

    ماموریت ها واهداف :

-       ایجاد تقویت توسعه زمینهای لازم در راستای توسعه آموزش عالی در استان با جهت بخشی نتایج فعالیت علمی در قالب رهیافت های پاسخگو به منظور توسعه  همه جانبه و متوازن

-       کمک به توسعه و پژوهش در دانشگاه و جامعه و ارتقاء سطح دانش و مهارت های مرتبط با پژوهش در اعضای هیات علمی کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-       تامین نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرائی ، موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با تحقیقات مورد نظر به متقاضیان داخلیو خارجی

-       ایجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نیروهای ذیصلاح متخصص و مبتکر در سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور و خارج از کشور با هدف همگرایی متقابل

-       چشم انداز رسیدمن به درجه عالی پژوهش و مشارکت در عرصه های منطقه ای ملی و جهانی با اتکاء به فعالیت های دانش محور

افزایش بهره وری پژوهشگران و اثر بخسشی فعالیت آنها در جهت توسعه دانائی محجور کشور در عرصه های اجتماعی و تشویق پژوهشگران به رویکرد پژوهش محور که به تبع آن موجب ارتقاء سطح علمی و مسئله گرائی پژوهشگران خواهد شد.