دکتر محمد صادقی    

 تحصیلات : دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی ( اروپا – آمریکا)  

 مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک   

mo.sadeghi@hormozghan.ir

mrs4272@yahoo.com

  تلفن 09120392207