دکتر رضا برومند   

 تحصیلات : دکترای تخصصی مشاوره خانواده 

تلفن همراه : 09173670169-09177609071

 ایمیل:  reza.amin68@yahoo.com