کلیات طرح ایجاد دبیرخانه علمی ، پژوهشی ، آموزشی

 توسعه فعالیت های علمی ، پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مستلزم تمرکز اطلاعات علمی ، پژوهشی و آموزشی ، هدایت و جهت دهی به فعالیت های علمی ، پژوهشی و آموزشی اعضای محترم هیات علمی وایجاد هماهنگی های لازم با بخش ها و واحدهای آموزشی پژوهشی می باشد .در این راستا ایجاد دبیرخانه علمی و پژوهشی پژوهشکده هرمز پیشنهاد می گردد .

اهداف تشکیل دبیرخانه

1-    تجمع کلیه فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی پژوهشکده

2-    مدیریت دانش بر فعالیت های مختلف علمی ، پژوهشی و آموزشی پژوهشکده

3-    مدیریت اطلاعات و سمینارها ، گردهمائی ها ، نشست ها و شوراها و کمیته های علمی _ پژوهشی و آموزشی

4-    انجام امور مربوط به طرح های پژوهشی و آموزشی

5-    پاسخگویی به نیازهای علمی ، آموزشی و پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران