این پژوهشکده از ابتدای فعالیت خود اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی متعددی نموده است که از آن جمله  می توان به کارگاههای گزارش نویسی و...مقاله نویسی و نرم افزارهای پژوهشی و.... اشاره نمود، مضافا" اینکه در جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی با رویکردی نوین گارگاه های ویژه با محوریت پژوهش تا پایان سال جاری با زمانبندی معین برنامه ریزی و در حال اجراست. لیست کارگاهای مذکور در هفته آتی بار گذاری خواهد شد

 به منظورشناسایی نیازها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل موجود در استان وارائه رهنمودهای علمی همایشهای متعددی انجام  و یا دردست اقدام است . در همین راستا باهمکاری دانشگاه پیام نور بندرعباس اقدامات لازم در جهت برگزاری همایش ملی رهیافت های نوین حقوقی با رویکردهای حقوقی و غیر حقوقی  در حال پیگیری است.