کتاب قواعد زبان عربی(صرف)نویسنده :دکترعبدالرزاق رحمانی (عضو هیات‌علمی ‌دانشگاه هرمزگان )ودکتراسحاق رحمانی (عضو هیات‌علمی ‌دانشگاه شیراز)ووحیداعظمی نزاد(دبیرآموزش وپرورش یاسوج)

کتاب قواعد زبان عربی (نحو) نویسنده :دکتر عبدالرزاق رحمانی(عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان )ودکتراسحاق رحمانی (عضوهیات علمی دانشگاه شیراز )و وحید اعظمی نژاد(دبیر آموزش وپرورش یاسوج)

کتاب نگاهی به روابط تازیان وایرانیان دردوره جاهلیت واسلام نویسنده :دکترعبدالرزاق رحمانی (عضوهیات علمی دانشگاه هرمزگان)ودکتر احمدنور وحیدی(عضوهیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان)