همکاری علمی -پژوهشی دربرگزاری کارگاه آموزشی  توسعه پایدار اکوتوریسم از منظر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در استان هرمزگان (فروردین 98)

 

 همکاری

همکاری علمی-پژوهشی دربرگزاری پنل سرمایه‌گذاری گردشگری در همایش بین‌المللی فرصتهای سرمایه‌گذاری استان هرمزگان (فروردین 98)

هکاری علمی- پژوهشی در برگزاری نشست علمی سرمایه‌پذیری و توسعه پایدار با تاکید بر اولویت‌های توسعه استان و تخصص‌گرایی منطقه‌ای (فروردین 98)

همکاری علمی-پژوهشی در برگزاری کارگاه آموزشی بررسی ارزش زیست محیطی آب (آذر 98)

همکاری علمی-پژوهشی دربرگزاری همایش بزرگداشت احمد بن ماجد سعدی کنگی، دریانورد نامدار ایرانی درخلیج فارس، دریای سرخ و اقیانوس هند  (اسفند 97)

همکاری علمی پژوهشی-دربرگزاری همایش بزرگداشت محمدبن احمدکیشی (اسفند96)