اساسنامه مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز) به عنوان اولویت برنامه های پژوهشکده هرمز مطرح و مد نظر مى باشد . لذا با عنایت به سه هدف مندرج در اساسنامه پژوهشکده شامل :

1)      کمک به شناسایی و حل مسائل و مشکلات و تنگناهای موجود در استان هرمزگان و سایر استان های ساحلی خلیج فارس

2)      همکاری با مراکز آموزش عالی ، موسسات پژوهشی و سازمان های اجرائی

3)      ایجاد زمینه های لازم در راستای توسعه آموزش عالی در استان  و فراهم نمودن مقدمات پذیرش دانشجو برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

توسعه فعالیت های آموزش و پژوهشی پژوهشکده هرمز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .

و اساسنامه پژوهشکده هرمز وظایف دوازده گانه ای را برای پژوهشکده تعریف شده است که بسیاری از زمینه های مرتبط با پژوهش را شامل می گردد این وظایف طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود . این فعالیت ها متمرکز بر اجرای طرح های پژوهشی شناسایی نیازها و اولویت های پژوهشی ، پیگیری نتایج تحقیقات انجام شده فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای طرح های پژوهشی ، ارتباط سازنده با سایر موسسات پژوهشی و جوامع علمی جذب متخصصان و فعالان پژوهش ، بهره گیری از نتایج تحقیقات و پیشرفت های علمی ، بررسی همه جانبه مناطق آزاد تجاری ، مطالعه در خصوص کشورهای همجوار و بررسی و شناخت دقیق جزایر خلیج فارس خواهد بود . تحقیق و دستیابی به موارد مندرج در بخش وظایف پیش بینی شده برای پژوهشکده هرمز مستلزم توسعه فعالیت ها و برنامه های پژوهشکده هرمز خواهد بود تا از طریق این برنامه ها و فعالیت  و وظایف پیش بینی شده در اساسنامه پژوهشکده محقق گردد.