پزوهشکده هرمز در راستای ایفای رسالت های خویش و توسعه مشارکت های علمی دانشگاه و جامعه با سازمان ها ، نهادها و ادارات و شرکت های و پارلمان های خصوصی دارای تفاهم نامه علمی بوده و در همین راستا در سال جاری نیز افزایش و توسعه این مشارکت با مراجع استان و خارج استان  را سرلوحه برنامه های راهبردی خود قرار داده است که مبتی بر سابقه و پیشنیه این همکاری تعدادی از انها به شرح ذیل است:

انعقاد تفاهم نامه با شرکت عمران مسکن سازان استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه بامعاونت برنامه ریزی فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق استان

انعقاد تفاهم نامه با شرکت آب منطقه ای

انعقاد تفاهم نامه با شرکت توزيع برق استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با بنياد شهيد استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با پژوهشکده محيط زيست دانشگاه اميرکبير

انعقاد تفاهم نامه باشرکت توزیع برق استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات آرتیما جانوران آبزی

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پالایش نفت بندرعباس 

انعقاد تفاهم نامه با خانه تشکلهای مردم نهاد

انعقاد تفاهم نامه شرکت پالایش گاز سرخونو قشم 

انعقاد تفاهم نامه خانه تشکلهای مردم نهاد

انعقاد تفاهم نامه پژوهشکده هواشناسی

انعقاد تفاهم نامه مرکز تحقیقات آرتیما جانوران آبزی

انعقاد تفاهم نامه معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی هرمزگان 

 

اانعقاد تفاهم نامه خانه تشکلهای مردم نهاد

انعقاد تفاهم نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

انعقاد تفاهم نامه آب منطقه ای هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه عمران مسکن سازان استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه توزیع برق استان هرمزگان

در آذرماه امسال نیست نشست های لازم در جهت انعقاد تفاهم نامه با اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان خصوصی و شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و دفتر تحقیقات برق منطقه ای نیز انجام شده است.